มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประถมศึกษาชั้นตรี

ปีพุทธศักราช 2561