หมู่บ้านในเขตบริการ
ของโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หมายเหตุ

1

บ้านกุดปลาดุก

1

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 500 เมตร

2

บ้านศรีนวล

2

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ติดกับโรงเรียทางด้านทิศใต้

3

บ้านศรีสว่าง

3

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ติดกับโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก

4

บ้านหนองแสง

4

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันตก 500 เมตร

5

บ้านนาฝาย

5

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2500 เมตร

6

บ้านกุดปลาดุกใต้

12

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 800 เมตร

7

บ้านกุดปลาดุกหมู่15

15

กุดปลาดุก

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศใต้  500 เมตร

8

บ้านศรีสวัสดิ์

2

ชื่นชม

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันออก 500 เมตร

9

บ้านดอนนา

4

ชื่นชม

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันออก 1600 เมตร

10

บ้านโนนสำลี

8

ชื่นชม

ชื่นชม

มหาสารคาม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  2000 เมตร