อาคารสถานที่
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

อาคารเรียน ระดับอนุบาล 1  - ประถมศึษาปีที่ 6

อาคาร ห้องผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อาคาร 2 ห้องเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ

อาคารอเนกประสงค์

บ้านพักครู หลังที่ 1

บ้านพักภารโรง

บ้านพักครู หลังที่ 2

งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนธนาคาร

ศาลาพักผ่อนริมน้ำ

ศาลารักการอ่าน

พระพุทธรูประจำโรงเรียน

ลานกีฬา

สนามเด็กเล่น

ศาลาพักผ่อน

ห้องสมุด

บ่อเลี้ยงปลา

เสาธง

โรงอาหาร

ห้องน้ำสระ

สนามฟุตบอล

ร้านค้าสหกรณ์

แปลงเกษตร

โรงจอดรถ

รถโรงเรียน

บรรยากาศ

บรรยากาศ