ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ตำบลกุดปลาดุก  อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายเพ็ง  ภวภูตานนท์

ครูใหญ่

2466 - 2469

 

2

นายโม้ง  โคคำ

ครูใหญ่

2469 – 2472

 

3

นายบุญเพ็ง  สมมิตร

ครูใหญ่

2472 – 2485

 

4

นายปรีชา  จันทะสาร

ครูใหญ่

2485 – 2505

 

5

นายประดิษฐ์  ปรุงฆ้อง

ครูใหญ่

2505 – 2506

 

6

นายเดช  ศรีไสย

ครูใหญ่

2506 – 2508

 

7

นายบุญมา  กองเพชร

รก.ครูใหญ่

2508 – 2509

 

8

นายวิญญู  ปุริสาร

อาจารย์ใหญ่

2509 – 2519

 

9

นายสมพงษ์  สมภูมิ

อาจารย์ใหญ่

2519 – 2522

 

10

นายบุญมา  กองเพชร

รก.อาจารย์ใหญ่

2522 – 2526

 

11

นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง

อาจารย์ใหญ่

2526 – 2530

 

12

นายสังคม  คำชาย

ผู้อำนวยการ

2530 – 2543

 

13

นายจรัส  ชิณฮือง

ผู้อำนวยการ

2543 – 2550

 

14

นายสำราญ  บุตรคำโชติ

ผู้อำนวยการ

2550 – 2557

 

15

นายพิศิษฏ์  แสงสุพิน

ผู้อำนวยการ

2557 - ปัจจุบัน