ประวัติโดยย่อของโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

                          

             โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ตุลาคม 2466  โดยนายเทิน  ปรินทาพุท            นายอำเภอกันทรวิชัยเป็นผู้จัดตั้ง มีนายบุญเพ็ง  ภวภูตานนท์  เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยการประถมศึกษา จัดการสอนแบบสหศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์  จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.  ประถมศึกษา  พ.ศ.2464  ใช้ศาลาวัดบ้านกุดปลาดุกเป็นสถานที่เล่าเรียนแห่งแรก เรียกชื่อโรงเรียนว่า

“ โรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงยืน 6 (วัดบ้านกุดปลาดุก)” ตั้งอยู่ที่ศาลาวัดบ้านกุดปลาดุก  ตำบลเชียงยืน   อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้  

             Ÿ พ.ศ. 2481 อำเภอให้งบประมาณ ก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 600  บาท  สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด  6  ห้องเรียน  โดยคณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร  ได้จัดหาวัสดุก่อสร้างมาสมทบและจัดหาที่ดินสำหรับปลูกสร้างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ 8  ไร่ 2 งาน 

             Ÿ พ.ศ. 2491  ทางราชการได้แยกตำบลเชียงยืนออกเป็นตำบลชื่นชมอีกตำบลหนึ่ง  โรงเรียนจึงสังกัด ตำบลชื่นชม  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

             Ÿ พ.ศ. 2495  ทางราชการให้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 1 ห้องเรียน รวมของเดิมเป็น  4  ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2495 และอำเภอได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า“โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก (กุดปลาดุกวิทยา)”  

             Ÿ พ.ศ. 2501  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งเขตอำเภอกันทรวิชัยออกเป็นกิ่งอำเภอเชียงยืน โรงเรียนนี้จึงสังกัดกิ่งอำเภอเชียงยืน และต่อมา พ.ศ. 2502 จึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ

             Ÿ พ.ศ. 2509  รัฐบาลได้โอนการศึกษาประชาบาลไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  โรงเรียนจึงถูกโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

             Ÿ พ.ศ. 2510  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นพอในการกำหนดปริมาณและคุณภาพงานของโรงเรียนตามเกณฑ์ของคุรุสภา ดังนั้นคุรุสภาจึงได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นตำแหน่ง ครูใหญ่โท และได้แต่งตั้ง  นายวิญญู  ปุริสาร  ครูใหญ่ตรี โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท โรงเรียนนี้เป็นคนแรก  ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน  2510

             Ÿ พ.ศ.2510  คณะครู  ชาวบ้าน เห็นว่าโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน การเดินทางไม่สะดวกและไม่เหมาะสม  จึงช่วยกันจัดหาที่ดิน สำหรับปลูกสร้างโรงเรียน  ได้จัดซื้อและขอบริจาค ได้ที่ดินแห่งใหม่

จำนวน  18  ไร่  2  งาน  82   ตารางวา อยู่ติดกับหมู่บ้าน  

             Ÿ พ.ศ.2510 ทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน  25,000 บาท สร้างบ้านพักครูหลังแรก  ในที่ดินแปลงใหม่นี้ 

             Ÿ พ.ศ. 2511  ทางราชการได้อนุมัติเงิน จำนวน 150,000  บาท  สร้างอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ ป.1 ฉ ขนาด  6 ห้องเรียน  เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวและได้สร้างในที่ดินแปลงใหม่นี้

             Ÿ วันที่  8 พฤษภาคม  2512  อำเภอได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนเดิมที่ทรุดโทรมไปสร้างเป็นโรงอาหารในที่ดินแปลงใหม่  ส่วนที่ดินแปลงเก่าได้ใช้เป็นแปลงเกษตรของโรงเรียน  ปลูกพืชหมุนเวียนประจำปีตามฤดูกาล

              Ÿ พ.ศ. 2512  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติให้ขยายระดับการศึกษาของโรงเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 สำหรับจัดการเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

              Ÿ พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  70,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  2  ห้องเรียน เรือนไม้ชั้นเดียวพื้นสูง 

              Ÿ พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน  170,000   บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง  พื้นสูงและได้สร้างเชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิมที่สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515 เพื่อให้เป็นอาคารเรียนหลังเดียวกัน รวมเป็น 7 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อ เดือน  พฤศจิกายน 2516

              Ÿ พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน220,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ 3 ขนาด 4 ห้องเรียน  แบบ ป.1ฉ ชั้นเดียว และในปีเดียวกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของอำเภอ  โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีละ 5,000  บาท

              Ÿ พ.ศ. 2521  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้เปลี่ยนระบบการศึกษา มาเป็นระบบ 6:3:3  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป. 6 เท่านั้น และยกเลิกระบบประถมศึกษาตอนปลายไป

              Ÿ พ.ศ. 2522  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากพอในการกำหนดปริมาณและคุณภาพงาน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ดังนั้นคุรุสภาจึงได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์  สมภูมิ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

              Ÿ พ.ศ. 2523  โรงเรียนนี้ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ  วันที่ 1 ตุลาคม  2523  และในปีนี้โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  300,000  บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน แบบ ป.1 ฉ พื้นสูง และงบก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง ๆละ  120,000  บาท   

              Ÿ พ.ศ. 2524 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้โอน นายสมพงษ์  สมภูมิ  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอเชียงยืน และได้แต่งตั้ง  นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง  ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านเปลือยดง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรวิชัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5  แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน   2526

              Ÿ วันที่ 7 มิถุนายน 2527 นายจิตติ อรรคเศรษฐัง ร่วมกับคณะครู บริจาคเงิน จำนวน 6,600   บาท  ก่อสร้างแท่นเสาธง หน้าอาคาร 1 และอาคาร 3  เป็นการถาวร 

              Ÿ วันที่ 4  ตุลาคม  2528  นายบุญมา  กองเพชร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  บริจาคเงินสร้างแท่นพระพุทธรูปและพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  เป็นเงิน 8,000  บาท  เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ  โรงเรียนจัดสมทบสร้าง  1,000  บาท

              Ÿ พ.ศ. 2530  นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง อาจารย์ใหญ่  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านส้มกบ สปอ. เชียงยืน และนายสังคม  คำชาย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  เมื่อวันที่   15   มิถุนายน   2530

              Ÿ พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 205/26 จำนวน 

1 หลัง จำนวน  870,000  บาท และสนามวอลเลย์บอล  1 สนาม  จำนวน   60,000   บาท

              Ÿ พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษจำนวน 280,000  บาท

               Ÿ พ.ศ.2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 30,000 บาท และ

สนามตะกร้อ  จำนวน 200,000 บาท

               Ÿ พ.ศ.2539  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา   

               Ÿ พ.ศ.2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด

4 ห้องเรียน งบประมาณ  1,833,000  บาท ใช้เป็นอาคารเรียน มัธยมศึกษา และในปีเดียวกัน  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน 230,000 บาท

               Ÿ พ.ศ.2543  นายสังคม  คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน สปอ.เชียงยืน สปจ.มหาสารคาม และนายจรัส ชิณเฮือง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2543

               Ÿ พ.ศ. 2544  โรงเรียนบ้านนาฝาย ได้โอนเข้ามาเรียนร่วมที่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

               Ÿ พ.ศ.2544 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนมัธยมศึกษาชั้นล่าง  2 ห้องเรียน งบประมาณ  175,000 บาท และได้รื้อบ้านพักครู  3 หลังเพื่อมาสร้างเป็นห้องสมุดเอกเทศโดยใช้งบประมาณสมทบ 200,000 บาท 

               Ÿ พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” และผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 2 ตำแหน่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใหม่ และในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 นายสุวิทย์ หมื่นจิตร รองผู้อำนวยการคนใหม่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก จนถึงปี พ.ศ.2552

              Ÿ พ.ศ. 2550  นายจรัส ชิณเฮือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านผักแว่น  และ นายสำราญ บุตรคำโชติ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกแทน

             Ÿ พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ สปช  105/29  จำนวน  5 ห้องเรียนจำนวน  1 หลัง งบประมาณ 3,076,000  บาท และก่อสร้างส้วม แบบ 4  ที่นั่ง จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ 352,000  บาท

    Ÿ พ.ศ.2556-2557  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ 216  ปรับปรุง 46 จำนวน  17,700,000 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ  2556 จำนวน  3,540,000 บาท  ปีงบประมาณ  2557  จำนวน  14,160,000 บาท 

            Ÿ วันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  นายพิศิษฏ์  แสงสุพิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกแทนนายสำราญ บุตรคำโชติที่เกษียณอายุราชการ

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ได้จัดการเรียนการสอน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 คน โดยมี นายพิศิษฏ์  แสงสุพิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน