ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิศิษฎ์  แสงสุพิน  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกผู้ผ่านการอมรมค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการ

"ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประ่จำปี 2562"

ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม