สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1

ชั้นเรียน

จำนวนนักเรีย

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

2

3

 

อนุบาล 2

7

5

12

 

อนุบาล 3

17

4

21

 

รวม ระดับอนุบาล

25

11

36

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

6

11

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

8

6

14

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

9

12

21

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

7

7

14

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

12

18

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

12

12

24

 

รวมระดับประถมศึกษา

47

55

102

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

12

22

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

13

12

25

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

16

21

37

 

รวมระดับมัธยมศึกษา

39

45

84

 

รวมทั้งสิ้น

111

111

222