จำวนบุคลการในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1

 

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image001.png

 

นายพิศิษฏ์  แสงสุพิน

ผู้อำนวยการ

084-518-8807

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image011.png

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image013.png

นางดวงจันทร์  วงษ์อ่อน

089-841-1330

นายบุญเลิศ  จูมคำ

062-763-1674

นายประวัติ  นิลรัตน์คำ

096-738-8507

นายวีระพันธ์  โนนทิง

081-975-3709

นางชูศรี  แสงเฟือง

080-009-1464

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image016.png

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image018.png

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image020.png

นายทองล้วน  วะสมบัติ

091-464-9559

นายคำปุน  มุ่งหมาย

062-976-2452

นางปราณี  โนนทิง

084-428-6704

นางจันทร์ศรี  พลทำ

094-883-5596

นางนัทธมน  บุญเกิด

094-383-4371

นางสาวสุภาพร  สิทธิจันทร์

0817087885

นางสาวเสงี่ยม ยาดโยชน์

085-607-5111

นายวิชิต  สีลาวุธ

087-429-2928

นางสาวพรพิมล  โนนทิง

093-920-5059

นางสาวคณิตา  แก่นพรม

084-796-8327

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image025.png

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image029.png

http://kpd.ac.th/images/All_teache/teache.files/image030.png

นางสาวอมรรัตน์  อาจสมัย

ครูธุรการ
087-859-0755

นางสาวประภัสรา หาญยิ่ง

ครูอัตราจ้าง

 

นายภีม  ภวภูตานนท์
ครูอัตราจ้าง

นายบุญเติม  ขานอัน

ลูกจ้างประจำ(ภารโรง)

นายคำมาย  วงศ์ละคร

ลูกจ้างประจำ(ภารโรง)